Nhóm quản trị:

Nguyễn Công Hoàn - 5083 - hoannguyen.dr@vietsov.com.vn

Đặng Mạnh Hùng – 5206 – hungdm.rd@vietsov.com.vn


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN


 1. Đăng nhập

 1. Mở chương trình theo link http://ktat.vietsov.com.vn/

 2. Chọn ngôn ngữ.

 1. Nhập danh số nhân viên của mình.

 2. Nhập mật khẩu.

Sử dụng cùng một mật khẩu như để vào Hệ thống quản lý nhân sự (http://nhansu.vietsov.com.vn/ehrp/).

Theo mặc định, mật khẩu = danh số nhân viên của bạn.

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu trong Hệ thống quản lý nhân sự, thì trong Chương trình kiểm tra kiến thức an toàn, mật khẩu cũng sẽ được tự động thay đổi.

 1. Sau khi đã nhấp vào nút «Đăng nhập», một cửa sổ với thông tin bài kiểm tra trong các kỳ trước sẽ được mở ra. Để xem lại bài, nhấn vào «Chi tiết», bài làm cũ được mở ra trong Tab mới.

 1. Luyện tập

 1. Nhấp vào link «Luyện tập» trong menu đ xem danh mục các tài liệu (bắt buộc và bổ sung) mà bạn cần phải biết ứng với chức danh và phòng ban hiện tại của mình.

 1. Nhấp vào tiêu đ của từng tài liệu đ mở danh sách đầy đ các câu hỏi trên tài liệu này.

 1. Chọn một câu trả lời cho mỗi câu hỏi và nhấp vào nút «Gửi đi» để kiểm tra tính chính xác của các câu trả lời bạn đã chọn.

Kết quả kiểm tra trong chế độ «Luyện tập» không được lưu.

 1. Kiểm tra thử

Nhấp vào link «Kiểm tra thử» trong menu để làm thử bài kiểm tra.


Các câu hỏi cho bài kiểm tra thử được tạo tự động theo cùng một nguyên tắc như trong bài kiểm tra chính thức: sẽ có 18 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ phần Tài liệu bắt buộc và 2 câu hỏi từ phần Tài liệu bổ sung.

Trong chế độ "Kiểm tra thử", bên cạnh mỗi câu hỏi có một liên kết đến tài liệu tương ứng, có thể mở và xem. Liên kết này sẽ không được hiển thị trong chế độ thi chính thức.

Thời gian làm bài kiểm tra thử là 30 phút. (Khi hết thời gian quy định chương trình tự động thu bài và chấm bài, các câu hỏi chưa được trả lời được tính là “Sai”).

Kết quả là ĐẠT khi số câu trả lời đúng ≥ 14 câu.

Kết quả kiểm tra trong chế độ «Kiểm tra thử» không được lưu sau khi đóng cửa sổ. 1. Kiểm tra chính thức

Để thực hiện kiểm tra chính thức, bạn phải:

  1. Сó mặt tại Phòng AT-SK-MT BMĐH hoặc Trung tâm an toàn cùng với Sổ chứng nhận kiểm tra và huấn luyện kiến thức an toàn (sổ màu xanh)

  2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn (xem phần A. Đăng nhập của Hướng dẫn này)

  3. Nhấp vào link «Làm bài kiểm tra» trong menu  1. Yêu cầu nhân viên của Phòng AT-SK-MT BMĐH hoặc Trung tâm an toàn phụ trách kiểm tra kiến thức an toàn nhập tài khoản và mật khẩu của họ để xác nhận. Thời gian làm bài được tính kể từ lúc này.

  2. Trả lời 20 câu hỏi trong vòng 30 phút và nhấp vào nút "Gửi đi". (Nên kiểm tra lại kỹ các câu trả lời trước khi gửi.)Chú ý: Đừng đóng cửa sổ trình duyệt cho đến khi kết thúc bài kiểm tra. Nếu không, sẽ mất bài đã làm!

3 / 3